Tjenesten

    Den daglige tjeneste

Brand og Redningstjenesten har en kontinuerlig vagttjeneste hvilket vil sige, at der skal være et beredskab døgnets 24 timer, året rundt.

Tjenesten/vagten består af 1 indsatsleder og 3 redningsassistenter.

Tjenesten planlægges i en vagtturnus af 12 timeres varighed, dag og nat, med vagtskifte kl. 07:00 og 19:00 og et ugegennemsnit på 37 timer, over en 6 ugers periode.

Udover tjenesten, indgår der også en 120 timers årlig vedligeholdende uddannelse.

Brand og Redning er ikke kun et redningsberedskab, da der også er opgaver med at holde flyvefeltet rent for det man kalder FOD, dette er en betegnelse for alle typer af genstande, der kan suges op i en flymotor.

Det, at flyvefeltet holdes rent, er i høj grad med til at minimere risikoen  for alvorlige skader på flyene og derved undgå faren for havari, hvis motoren skulle blive beskadiget under start eller landing.

Om vinteren er det ligeledes brandstationens opgave at holde flyvefeltet fri for sne og is og derved sikre flyvestationens operative status året rundt, specielt de to meget vigtige funktioner som er afvisningsberedskabet (AVB) og redningshelikopteren (SAR).

Brand og Redning er ligeledes den enhed på flyvestationen, der skal forebygge kollision mellem fly og fugle i.f.b. med start og landinger (mågejæger tjenesten).

    Opgaver

SKP-BOR har følgende opgaver anført i prioritetsorden:

– Redde menneskeliv i.f.m. flyhavari, bygningsbrand og andre former for ulykker.

– Begrænse skader på fly.

– Yde indsats ved bygningsbrand.

– Varetage mågejæger tjenesten også kaldet bird control.

– Give assistance ved skader på miljø i forbindelse med brændstofspild eller ulykker med farlige stoffer

– Foretage fejning, samt sne- og isrydning på flyfeltet og rullebaner.

– Udføre garagetjeneste / vedligeholdelse af materiel.

 

Ved ulykker med fly består det samlede beredskab af:

Brand og Redningstjenesten,  IMGP0350                       

samt redningshelikopteren    fritz EH101

Dette beredskab alarmeres når et fly, der er i luften (eller på jorden), afgiver melding om en nødsituation (Pan call eller Mayday).

Ved bygningsbrand, færdselsuheld, andre former for ulykker eller sygdom, er det Brand og Redningstjenesten, der alene bliver alarmeret.

    Bemanding

Brand- og redningstjenesten består på nuværende tidspunkt af:

22 redningsassistenter og 7 indsatsledere til varetagelse af beredskabet.

Brandstations chefen,

En uddannelsesleder, der også er næstkommanderende

En garagemester

En vagtassistent